Ga naar de inhoud

  1. De stichting heeft ten doel: het minimaal tweejaarlijks realiseren en produceren van de publiekstoegankelijke en hedendaagse kunstmanifestatie ‘Bosch Parade’ te ’s-Hertogenbosch, alsmede het realiseren en produceren van overige culturele evenementen en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de meest ruime zin.
  2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het realiseren van beeldende kunst manifestaties, voorstellingen, film-, muziek-, theater- en televisieproducties alsmede exposities.
  3. De stichting zal zich voor wat betreft de inrichting van haar organisatie, de wijze van besluitvorming en de verhouding tussen bestuur en directie laten leiden door de Governance Code Cultuur en hanteert daarbij het adagium “pas toe of leg uit”.
  4. De stichting beoogt een algemeen nut beogende instelling te zijn in de zin van artikel 5b van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en artikel 1a van de Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994 danwel een sociaal belang behartigende instelling, in de zin van artikel 5c van de Algemene wet inzake rijksbelastingen.